Nếu bạn bắt đầu dự án với react-starter-kit [isomorphic web app] thì có thể bạn sẽ cần cách kết nối vào cơ sở dữ liệu MongoDb

api/users.js

/config.js

server.js

Nếu có vấn đề gì không hiểu, vui lòng comment lại, mình sẽ trả lời nhé.

Nguồn: Medium

Comments