Home » ES6 (ES2015) là gì? Và tìm hiểu những tính năng mới.