Thẻ: vpc

  • Serverless là gì? Hãy sẵn sàng với serverless!

    Serverless là gì? Hãy sẵn sàng với serverless!

    Khái niệm về serverless là gì thì cũng không còn mới mẻ lắm cho nhiều người, tuy nhiên để thực sự sử dụng, trải nghiệm ưu khuyết điểm thực tế thì cũng không phải nhiều lắm. Sau một thời gian nghiên cứu về serverless, mình tổng kết một vài kinh nghiệm cá nhân, cố gắng…