Thẻ: smtp

  • Tạo mật khẩu SMTP trong Amazon SES

    Tạo mật khẩu SMTP trong Amazon SES

    Vào một ngày đẹp trời thiết lập gởi mail trong wordpress thì hỡi ôi làm mãi không gởi email đi được. Mãi mới xác định được là cách tạo xác thực trước đây cho SMTP bằng mật khẩu của AWS đã thay bằng Access key ID/AWS secret access key. Với cặp Access key ID/AWS secret…