Thẻ: largest contentful paint

  • Tối ưu tốc độ tải trang: “mili giây tạo triệu đô $$$”

    Tối ưu tốc độ tải trang: “mili giây tạo triệu đô $$$”

    Đây là bài viết tổng hợp lại kiến thức thực tế tối ưu tốc độ mình đã áp dụng và có những thành quả nhất định trên website https://imitsu.jp (Một website B2B giới thiệu/đấu giá dự án hàng đầu Nhật Bản). Bên cạnh các phương pháp được áp dụng, bài viết cũng chứa đựng những…